Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Más información

Condicions Assegurança Cancel·lació

Sisplau llegeixi bé les condicions d'aquesta assegurança

CONDICIONS GENERALS

Aquestes Condicions Generals li permetran conèixer amb detall el marc del contracte que vostè estableix amb EUROP ASSISTANCE en subscriure aquesta assegurança. Llegeixi atentament aquesta pòlissa, incloent les exclusions de la mateixa.

OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA

Aquesta assegurança té com a objecte l'establiment d'una assegurança de despeses d'anul·lació de la reserva contractada per l'Assegurat, prèviament programada, organitzada i difosa a través de la plataforma TAIS d'ATTIS que, a les condicions generals, es denominen “1.- Despeses de l'anul·lació de reserva”.

La pòlissa operarà d'acord amb les condicions generals definides més endavant.

La liquidació de les possibles indemnitzacions per l'anul·lació de la reserva formalitzada i assegurada es practicarà per l'import en euros.

ÀMBIT TERRITORIAL

Les garanties d'aquesta pòlissa es validaran per a tot el món.

TRÀMITS EN CAS D'ANUL·LACIÓ

Després d'haver comunicat la cancel·lació de la reserva al proveïdor corresponent i d'haver-la fet efectiva, l'Assegurat haurà de notificar a EUROP ASSISTANCE l'anul·lació de la reserva trucant al núm. 902.181.406 (34.91.514.36.25), núm. de fax 91.514.37.42 o entrant al web d'EUROP ASSISTANCE www.europ-assistance.es des d'on podrà accedir a “Reembolso on line” (Reemborsament en línia) per crear la seva pròpia sol·licitud de reemborsament i presentant després els documents acreditatius de la causa de l'anul·lació de la reserva i les factures o justificants originals corresponents, que s'hauran de remetre a:

Apartat de correus 36316  - 28020 MADRID

En cas que es produeixi més d'una causa que doni origen a un sinistre, sempre es prendrà com a causa del mateix la primera que es produeixi i es justifiqui per part de l'Assegurat.

L'Assegurat ha de comunicar a EUROP ASSISTANCE l'esdeveniment del sinistre, en un termini màxim de 7 dies a partir del moment en què s'hagi produït.

Els reemborsaments efectuats per EUROP ASSISTANCE es realitzen en compliment del que estableixen les lleis espanyoles, concretament en el que s'estableix per a pagaments en efectiu i sortida de capital del territori nacional. Així, per poder dur a terme el reemborsament d'un import que sigui igual o superior a 10.000 euros (o el seu contravalor en moneda estrangera) pels costos de contingències cobertes que l'Assegurat hagi abonat en metàl·lic fora d'Espanya, EUROP ASSISTANCE requereix l'aportació del justificant bancari de la seva retirada de caixa fora d'Espanya o que s'hagi declarat d'acord amb el que estableix l'article 34 de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals.

TRÀMITS EN CAS DE QUEIXA PER PART DE L'ASSEGURAT

EUROP ASSISTANCE posa a disposició dels Assegurats un Servei de Reclamacions el Reglament del qual es pot consultar a la pàgina web www.europ-assistance.es. Podran presentar queixes els prenedors, assegurats, beneficiaris, tercers perjudicats o drethavents de qualsevol dels esmentats, a l'apartat "Defensa del Cliente" (Defensa del Client) del web o dirigint-se per escrit al Servicio de Reclamaciones:

Adreça: Servicio de Reclamaciones

Cl. Orense, 4 – Planta 14 - 28020- MADRID

Aquest servei, que funciona de manera autònoma, atendrà i resoldrà en un termini màxim de 2 mesos les queixes escrites que se li dirigeixin directament, en compliment de l'Ordre ECO/734/2004 de l'11 de març i de la Llei 44/2002 del 22 de novembre.

Quan s'esgoti la via del Servicio de Reclamaciones, el reclamant podrà presentar la seva queixa al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, l'adreça del qual és:

Pº de la Castellana, 44 - 28046- MADRID

SUBROGACIÓ

EUROP ASSISTANCE se subroga, fins al total del cost dels serveis que presti, en els drets i les accions que corresponguin a l'Assegurat contra tota persona responsable dels fets i que n'hagi motivat la intervenció. Quan les garanties realitzades en l'execució d'aquest Contracte siguin cobertes totalment o parcialment per una altra entitat Asseguradora o per qualsevol altra institució o persona, EUROP ASSISTANCE quedarà subrogada en els drets i les accions de l'Assegurat davant de la citada companyia o institució.

A aquests efectes, l'Assegurat s'obliga a col·laborar activament amb EUROP ASSISTANCE prestant qualsevol ajuda o atorgant qualsevol document que es pugui considerar necessari.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

L'Assegurat i EUROP ASSISTANCE se sotmeten a la legislació i jurisdicció espanyola a efectes d'aquest contracte.

GARANTIA COBERTA

EUROP ASSISTANCE reemborsarà fins al límit assegurat en funció del dipòsit de la reserva, i en qualsevol cas mai superior a 2.000 euros, les despeses de cancel·lació de la reserva (entenent únicament l'allotjament, tret que la factura inclogui a més altres conceptes que no puguin ser desglossats, i exceptuant en tots els casos les taxes, els càrrecs d'emissió, les assegurances i qualsevol càrrec suplementari) que es facturin a l'Assegurat en aplicació de les condicions generals de venda del seu proveïdor. La reserva ha d'haver estat cancel·lada abans de l'inici de l'allotjament i la cancel·lació ha d'haver estat comunicada al proveïdor.

El reemborsament s'efectuarà en Euros.

Aquesta garantia tindrà vigència des de la data de formalització de la reserva i finalitzarà en el moment en què comenci o hagi de començar de manera efectiva l'allotjament. Únicament tindrà validesa si transcorren almenys 72 hores entre la contractació de la pòlissa i el fet generador de la cancel·lació.

Les causes de cancel·lació que són motiu d'aplicació d'aquesta garantia han d'impedir dur a terme l'allotjament en les dates contractades i s'han d'haver produït després de la subscripció de l'assegurança:

1. Malaltia greu, accident corporal greu o mort de:

- L'Assegurat.

- Familiar de primer o segon grau de parentiu.

- La persona designada per a la custòdia dels menors d'edat o persones amb discapacitat.

- El substitut professional.

2. Mort de familiar de tercer grau de parentiu.

3. Perjudicis greus a la llar o al local professional de l'assegurat.

4. Acomiadament laboral de l'assegurat.

5. Incorporació a una feina d'una empresa nova, on no hagi estat contractat en els sis mesos anteriors. Els múltiples contractes realitzats per empreses de treball temporal (ETT) per fer tasques a d'altres empreses es tindran en consideració com a contractes per a les empreses on el treballador dugui a terme la seva activitat.

6. Convocatòria com a part, testimoni d'un tribunal o membre d'un jurat.

7. Presentació a exàmens d'oposicions oficials.

8. Convocatòria com a membre d'una mesa electoral.

9. Actes de pirateria aèria, terrestre i naval que impossibilitin que l'Assegurat iniciï el seu viatge o estada.

10. Despeses per cessió de l'estada per anul·lació de l'Assegurat.

11. Declaració de la renda paral·lela efectuada pel Ministeri d'Hisenda per una quantia superior a 600 euros.

12. Anul·lació del viatge perquè l'Assegurat viatgi amb un altre similar guanyat en sorteig públic i davant notari.

13. Robatori de la documentació o de l'equipatge que impossibiliti que l'Assegurat iniciï o continuï el viatge o bé comenci la seva estada.

14. Avaria o accident al vehicle propietat de l'Assegurat, o del seu cònjuge, que impedeixi que l'Assegurat iniciï o continuï el viatge o començar la seva estada.

15. Pròrroga del contracte laboral.

16. Trasllat forçós de treball, amb desplaçament superior als tres mesos.

17. Trucada inesperada per intervenció quirúrgica.

18. Complicacions a l'embaràs o avortament.

19. Declaració oficial de zona catastròfica del lloc d'origen de l'Assegurat.

20. Retenció policial de l'Assegurat per causes no delictives.

21. Citació per a tràmit de divorci.

22. Lliurament d'un fill en adopció.

23. Citació per a trasplantament d'òrgan.

24. No concessió inesperada de visats per causes injustificades.

25. Concessió de beques oficials.

26. Qualsevol malaltia de menors de 2 anys assegurats.

27. Convocatòria per a presentació i signatura de documents oficials.

28. Declaració de concurs de l'empresa de l'assegurat.

Es cobriran les despeses d'anul·lació d'un acompanyant assegurat que estigui inscrit en la mateixa reserva quan l'Assegurat hagi efectuat l'anul·lació per alguna de les causes recollides en aquesta garantia i per aquesta anul·lació dit acompanyant hagi de viatjar sol.

També estaran coberts per aquesta garantia els menors d'edat assegurats i inscrits en la mateixa reserva quan un dels adults acompanyants anul·li per alguna de les causes recollides en aquesta garantia.

Per reclamar la indemnització per aquesta garantia, l'Assegurat haurà de presentar els següents documents:

1. Còpia del document justificatiu de l'ocurrència del sinistre (informe mèdic o certificat de defunció, informe de bombers, denúncia a la policia, informe de la companyia d'assegurances, etc.) Aquest document ha de reflectir necessàriament la data d'ocurrència (hospitalització, defunció, sinistre).

2. Factura i/o rebuts del pagament de la reserva al proveïdor.

3. Còpia o fotocòpia de la factura de despeses de cancel·lació.

És indispensable que les despeses de cancel·lació de la reserva quedin justificats en la documentació requerida anteriorment.

 

EXCLUSIONS

Aquesta pòlissa no cobreix els costos originats per la contractació d'excursions, visites, entrades i tots aquells costos que no siguin exclusivament transport i allotjament. Així mateix, tampoc no cobreix les conseqüències dels següents fets:

1. Els provocats intencionadament per l'Assegurat o els beneficiaris de la pòlissa.

2. Les malalties o accidents derivats del consum de begudes alcohòliques, estupefaents, drogues o medicaments, tret que aquests últims hagin estat prescrits per un metge.

3. Els que tinguin el seu origen en un acte d'imprudència temerària o negligència greu, així com els derivats d'actes delictius i de la participació en apostes, en desafiaments, o en baralles, tret dels casos de legítima defensa.

4. Suïcidi, intent de suïcidi o autolesions de l'Assegurat.

5. Epidèmies o malalties infeccioses d'aparició sobtada i propagació ràpida a la població, així com les provocades per la pol·lució i/o contaminació atmosfèrica.

6. Guerres, manifestacions, insurreccions, moviments tumultuosos populars, actes de terrorisme, sabotatges i vagues, estiguin o no declarades oficialment.

7. La transmutació del nucli de l'àtom, així com les radiacions provocades per l'acceleració artificial de partícules atòmiques.

8. Moviments tel·lúrics, inundacions, erupcions volcàniques i, en general els que procedeixin del desencadenament de les forces de la natura.

9. No subjecció a prohibicions oficials.

10. Falta o impossibilitat de vacunació o de seguiment de tractament mèdic necessari per viatjar a determinats països.

11. La no presentació, oblit i/o caducitat dels documents necessaris per viatjar, com ara passaport, visat (excepte la no concessió per causes injustificades), bitllets o carnets.

12. Qualsevol contingència meteorològica que impliqui no poder realitzar l'activitat prevista per al viatge o l'estada, excepte per a la cobertura de declaració oficial de zona catastròfica.

13. Qualsevol causa que no sigui demostrada mitjançant tots els documents justificatius que verifiquin el motiu de l'anul·lació.

14. Qualsevol malaltia de caràcter no greu, excepte les expressament cobertes.

15. Queda expressament exclosa qualsevol causa que motivi la cancel·lació o anul·lació de l'estada contractada i que no es trobi específicament descrita com a garantia coberta en l'article corresponent.